About filmmakers

Правда на екрані. 

Вас більше не будуть вводити в оману. Вами не будуть більше маніпулювати.

Where is our house / Де наш дім

Ukraine, Documentary

duration – 45’08”   subtitles – English

Directors: Anna KORZH, Olena KOSINOVA, Anna LYSUN

A Home is the place, with magic connection between a soul and the Earth. This place not always mean a place, where you were born, but it’s worth risking your life for it. Almanac “Where is our home” consists of short films made by young Ukrainian filmmakers.
Each film is a story about love for the native land and about our willingness to keep it safe.

Україна, Документальний

тривалість – 45’08” субтитри англійські

РЕЖИСЕРИ: Анна КОРЖ, Олена КОСІНОВА, Анна ЛИСУН

Дім – це те місце де існує магічний зв’язок між душею і землею, і це не завжди означає той край, де ти народився, але це точно той край, за свободу якого варто ризикувати смертю. Альманах «Де наш дім» складається із короткометражних фільмів молодих українських режисерів. Кожна історія це розповідь про любов до рідної землі та боротьбу за неї.

Volunteers / Волонтери

Latvia,   Documentary

duration – 73′   subtitles – English

Director: Yanis VINHRIS

This road movie is about the job of frontline volunteers on the example of a crew Rodion Hryhoryan and Ivan Bordun. Despite the fact that the film is about the war, there is a lot of author’s love to his heroes, fighters of the Armed Forces of Ukraine, displaced persons, wounded, physicians and Ukrainian lands.

Латвія, Документальний

тривалість – 73′ субтитри англійські

РЕЖИСЕР: Яніс ВІНГРІС

Це роуд-муві про роботу фронтових волонтерів на прикладі волонтерського екіпажу Rodion Hryhoryan і Іван Бордун. Незважаючи на те, що фільм про війну, в ньому дуже багато любові автора до своїх героїв, бійців ВСУ, вимушених переселенців, трьохсотих, медиків і української землі.

Crimea, as it was / Крим, як це було

Ukraine, Documentary

duration – 2h 06min;   subtitles – English

Director: Kostiantin KLIATSKIN

This movie is the story of officers, soldiers and sailors who did not betray their oath of allegiance to the people of Ukraine in the capture of the Crimea in February and March 2014. The film is about those who were not tempted by promises of the leadership of the Russian fleet. About those who faced an intimidation of families, the ultra-powerful informational pressure and betrayal of fellowman.

Україна, Документальний

тривалість – 2 год. 06 хв. субтитри англійські

РЕЖИСЕР: Костянтин КЛЯЦКІН

Цей фільм – історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму у лютому-березні 2014 року не зрадили своїй присязі на вірність народу України. Це фільм про тих, хто не спокусився на обіцянки керівництва російського флоту. Про тих, хто стикнувся з залякуванням сімей, надпотужним інформаційним тиском та зрадою побратимів.

Three days at the Donetsk airport / Три дні в аєропорту Донецька

Ukraine, Documentary

duration – 49′ 50”, subtitles – engl.

Director: Vasil GAGARIN

The basis of the film is a chronicle, filmed in October 2014, during defensive battles at Donetsk airport. Some of the main characters of the film are the Nikolayev paratroopers from the 79th separate airmobile brigade, in particular, the call sign “Marshal”, which took an active part in the defense of the airport against Russian-terrorist troops.

Україна, Документальний

тривалість – 49′ 50” субтитри англійські

РЕЖИСЕР: Василь ГАГАРІН

Основа фільму – хроніка, знята у жовтні 2014 року , під час  оборонних боїв у Донецькому аеропорті. Серед головних героів фільму є Миколаївські десантники із 79 окремої аеромобільної бригади, зокрема, підрозділ позивного “Маршал”, які брали активну участь в обороні аеропорту від російсько-терористичних військ

Russian / Русскій

Ukraine,  Documentary

duration – 38′, subtitles – Engl.

Director:  Oleksandra CHUPRINA

Director of Photography – Vladimir Usik. Sound – Andrei Nidzelsky

Documentary portrait of the officer, military volunteer, who went through the captivity and ready to continue his fight. “Russian” – story about man who cannot be stopped.

Україна, Документальний

тривалість -38′    субтитри – англійські

РЕЖИСЕР: Олександра ЧУПРIНА

Оператор – Володимир Усік, Звукорежисер – Андрій Нідзельський

Документальний фільм-портрет про офіцера, добровольця, що пройшов полон, і готовий продовжувати боротьбу. “Русскій” – історія людини, яку неможливо спинити.

Frontier church / Фронтова церква

Ukraine,  Great Britain,  Documentary

duration – 31′, subtitles – English

Director: Zee Upїtis

A journey through the war-torn Donbass region in Ukraine following Dmitro (Ukrainian Orthodox Church of the Kyivan Patriarchate) as he carries out his service and interacts with the soldiers, his `camouflaged flock`. 

Великобританія, Україна, Документальний

тривалість – 31′  субтитри англійські

РЕЖИСЕР: Зее УПIТIС

Подорож по розореному вiйною Донбасу – регiону в Україні, слідом за отцем Дмитром (Української Православної Церкви Київського Патріархату), коли він виконує свою службу і взаємодіє з солдатами, його «замаскованою паствою».

The war of chimeras / Війна химер

Ukraine,  Documentary

duration – 1h 34 min, subtitles – English

Directors: Anastasiia STAROZHITSKA, Mariia STAROZHITSKA

The story of war, love and death that was documented by the immediate participants of events. Off screen and later on it are the two – a boy and a girl. He volunteered for the front; she went to the place just after the battle. He got into Ilovaysk cauldron, lost his closest brother-soldiers. She, while travelling along the ruined towns, strives to understand the essence of war and love. Both tell openly one another about their feelings during the war, escaping the cauldron, a try to live together after, and a common trip to the frontline.

Україна, Документальний

тривалість -1год. 34хв.    субтитри англійські

РЕЖИСЕРИ: Анастасія і Марія СТАРОЖИЦЬКИ

Це є особиста історія про смерть, кохання та війну, задокументована її безпосередніми учасниками, одним з режисерів і одним з операторів. За кадром, а потім і в кадрі двоє, хлопець та дівчина, Лавр та Настя. Він пішов добровольцем, вона поїхала туди, звідки щойно пішла війна. Він потрапив у Іловайський котел, втратив найближчих побратимів, вона, подорожуючи розбитими містами, намагається зрозуміти сутність війни та кохання. І обоє відверто розповідають один одному, що відчувають під час військових дій, виходу з котла, спроби жити разом і нової, вже спільної подорожі туди, де ще йде війна… Фильм взял участь у міжнародному конкурсі фестивалю Docudays.

Music lessons / Уроки музики

Ukraine,  Documentary

duration – 28’28”, subtitles – English

Directors:  Igor MALAKHOV

“Music Lessons” is a film about a talented girl Olya, 9 years old. Olya lives with her grandmother, because her mom and dad are abroad, but in different countries. Olya and her grondmother have been living in their home for 2 years. There are shootings at home, they are from Donetsk. This film is about childhood, friendship and gold medals in musical competitions. It’s about Ukraine. About what is happening here right now!

Україна, Документальний

тривалість – 28’28”    субтитри – англійські

РЕЖИСЕР: Ігор Малахов

Фільм про талановиту дівчинку Олю, 9 років. Оля живе с бабусею, тому що – мама в одному «закордоні», тато – в іншому. Другий рік вони з бабусею живуть не вдома. По будинках стріляють – вони з Донецька. Це фільм про дитинство, про дружбу, про золоті медалі музичних конкурсів. Це фільм про країну Україну. Про те, що тут и зараз.

Invisible battalion / Невидимий батальон

Ukraine, Documentary

duration – 1h 30 min   subtitles – English

Directors: Svitlana LISCHYNSKA, Alina HORLOVA and Iryna CILYK

“Invisible Battalion” – documentary almanach about women of the war on the East of Ukraine. This is first Ukrainian documentary about the women on the war, shooted by women.

The film was directed by 3 directors: Svitlana Lischynska, Alina Horlova and Iryna Cilyk.

Film tells us 6 stories about women, which are serving now or were serving in the military during the antiterrorist operation. Main heros of the film are: Olena Bilozerska, Oksana Yakubova, Andriana Susak, Daria Zubenko, Julia Paevska and Julia Matvienko.

Україна, Документальний

тривалість – 1 год. 30 хв. субтитри англійські

РЕЖИСЕРИ: Аліна ГОРЛОВА, Ірина ЦІЛИК, Світлана ЛІЩИНСЬКА

Це документальний кіноальманах про жінок в умовах бойових дій на Сході України. Це перший український документальний фільм про війну і жінок на війні, знятий жінками.

Над фільмами працювали три режисерки – Світлана Ліщинська, Аліна Горлова та Ірина Цілик. Всього у стрічці висвітлено історії шести героїнь, які несуть або несли службу у зоні проведення антитерористичної операції: Олени Білозерської, Оксани Якубової, Андріани Сусак, Дар’ї Зубенко, Юлії Паєвської та Юлії Матвієнко.

Odessa, Utyosova 14 / Одеса, Утьосова 14

Ukraine, Documentary

duration – 1 h  45 min   subtitles – English

Director – Igor Malakhov

A film about people, the yard, the city and the spirit of Utyosov, hovering over Odessa.

Україна, Документальний

тривалість – 1 год. 45 хв.    субтитри – англійські

РЕЖИСЕР: Ігор Малахов

Фільм про людей, двір, місто і дух Утьосова, що витає над Одесою.

All the films have English subtitles and authors have Copyright, but allowed the “New Donbass” NGO to present their works for their purposes.

Всі фільми мають англійські субтитри, та зареєстровані авторські права, однак автори дозволили ГО “Новий Донбас” представляти свої роботи.