Film Gallery

WHERE IS OUR HOUSE / ДЕ НАШ ДІМ

Ukraine, Documentary

duration – 45’08“   subtitles – English

Directors: Anna KORZH, Olena KOSINOVA, Anna LYSUN

A Home is the place, with magic connection between a soul and the Earth, and this place not always means a place, where you were born, but definitely the freedom of it is worth risking a life. Almanac „Where is our home“ consists of short films made by young Ukrainian filmmakers.
Each film is a story about love for the native land and about our willingness to keep it safe.

Україна, Документальний

тривалість – 45’08“ субтитри англійські

РЕЖИСЕРИ: Анна КОРЖ, Олена КОСІНОВА, Анна ЛИСУН

Дім – це те місце де існує магічний зв’язок між душею і землею, і це не завжди означає той край, де ти народився, але це точно той край, за свободу якого варто ризикувати смертю. Альманах «Де наш дім» складається із короткометражних фільмів молодих українських режисерів. Кожна історія це розповідь про любов до рідної землі та боротьбу за неї.

HOW WE BECAME VOLUNTEERS / ЯК МИ СТАЛИ ДОБРОВОЛЬЦЯМИ

Ukraine,   Documentary

duration – 70′  subtitles –  English

Director: Larysa ARTIUGINA, Oleksandra CHUPRINA

Portraits of those who were the first to defend Ukraine against Russian aggression. Portraits of those who survived in the siege of Ilovaisk. Portraits of those who will live forever in our memory and on our screens.

Україна, Документальний

тривалість – 70′ субтитри англійські

РЕЖИСЕРИ: Лариса АРТЮГІНА, Олександра ЧУПРІНА

Мозаїка з портретів тих, хто першим став на захист Батьківщини. Тих, хто вийшов з Іловайського котла і тих, хто назавжди залишиться живим в нашій пам’яті та на екрані.

Bohdan's HAPPINESS / БОГДАНОВЕ ЩАСТЯ

Ukraine, Documentary

duration – 45′   subtitles – English

Director:  Larysa ARTIUGINA, Alexandra CHUPRINA, Ivan BANNIKOV

This film is about power of simple things such as smile, kind word and sincere communication. These things give us power and inspiration to create trust and friendship and to destroy stereotypes.

Україна, Документальний

тривалість – 45′ субтитри англійські

РЕЖИСЕРИ: Лариса АРТЮГІНА, Олександра ЧУПРІНА, Іван БАННІКОВ

Цей фільм про те, як такі прості речі, як посмішка, добре слово, щире спілкування, породили довіру і дружбу, знищивши стереотипи.

VOLUNTEERS / ВОЛОНТЕРИ

Latvia,   Documentary

duration – 73′   subtitles – English

Director: Yanis VINHRIS

This road movie is about the job of frontline volunteers on the example of a crew Rodion Hryhoryan and Ivan Bordun. Despite the fact that the film is about the war, there is a lot of author’s love to his heroes, fighters of the Armed Forces of Ukraine, displaced persons, wounded, physicians and Ukrainian lands.

Латвія, Документальний

тривалість – 73′ субтитри англійські

РЕЖИСЕР: Яніс ВІНГРІС

Це роуд-муві про роботу фронтових волонтерів на прикладі волонтерського екіпажу Rodion Hryhoryan і Іван Бордун. Незважаючи на те, що фільм про війну, в ньому дуже багато любові автора до своїх героїв, бійців ВСУ, вимушених переселенців, трьохсотих, медиків і української землі.

CRIMEA, AS IT WAS / КРИМ, ЯК ЦЕ БУЛО

Ukraine, Documentary

duration – 2h 06min;   subtitles – English

Director: Kostiantin KLIATSKIN

This movie is the story of officers, soldiers and sailors who did not betray their oath of allegiance to the people of Ukraine in the capture of the Crimea in February and March 2014. The film is about those who were not tempted by promises of the leadership of the Russian fleet. About those who faced an intimidation of families, the ultra-powerful informational pressure and betrayal of fellowman.

Україна, Документальний

тривалість – 2 год. 06 хв. субтитри англійські

РЕЖИСЕР: Костянтин КЛЯЦКІН

Цей фільм – історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму у лютому-березні 2014 року не зрадили своїй присязі на вірність народу України. Це фільм про тих, хто не спокусився на обіцянки керівництва російського флоту. Про тих, хто стикнувся з залякуванням сімей, надпотужним інформаційним тиском та зрадою побратимів.

THREE DAYS AT THE DONETSK AIRPORT / ТРИ ДНІ В АЕРОПОРТУ ДОНЕЦЬКА

Ukraine, Documentary

duration – 49′ 50“, subtitles – engl.

Director: Vasil GAGARIN

The basis of the film is a chronicle, filmed in October 2014, during defensive battles at Donetsk airport. Some of the main characters of the film are the Nikolayev paratroopers from the 79th separate airmobile brigade, in particular, the call sign „Marshal“, which took an active part in the defense of the airport against Russian-terrorist troops.

Україна, Документальний

тривалість – 49′ 50“ субтитри англійські

РЕЖИСЕР: Василь ГАГАРІН

Основа фільму – хроніка, знята у жовтні 2014 року , під час  оборонних боїв у Донецькому аеропорті. Серед головних героів фільму є Миколаївські десантники із 79 окремої аеромобільної бригади, зокрема, підрозділ позивного „Маршал“, які брали активну участь в обороні аеропорту від російсько-терористичних військ

RUSSIAN / РУССКIЙ

Ukraine,  Documentary

duration – 38′, subtitles – Engl.

Director:  Oleksandra CHUPRINA

Director of Photography – Vladimir Usik. Sound – Andrei Nidzelsky

Documentary portrait of the officer, military volunteer, who went through the captivity and ready to continue his fight. “Russian” – story about man who cannot be stopped.

Україна, Документальний

тривалість -38′    субтитри – англійські

РЕЖИСЕР: Олександра ЧУПРIНА

Оператор – Володимир Усік, Звукорежисер – Андрій Нідзельський

Документальний фільм-портрет про офіцера, добровольця, що пройшов полон, і готовий продовжувати боротьбу. “Русскій” – історія людини, яку неможливо спинити.

FRONTIER CHURCH / ФРОНТОВА ЦЕРКВА

Ukraine,  Great Britain,  Documentary

duration – 31′, subtitles – English

Director: Zee Upїtis

A journey through the war-torn Donbass region in Ukraine following Dmitro (Ukrainian Orthodox Church of the Kyivan Patriarchate) as he carries out his service and interacts with the soldiers, his `camouflaged flock`. 

Великобританія, Україна, Документальний

тривалість – 31′  субтитри англійські

РЕЖИСЕР: Зее УПIТIС

Подорож по розореному вiйною Донбасу – регiону в Україні, слідом за отцем Дмитром (Української Православної Церкви Київського Патріархату), коли він виконує свою службу і взаємодіє з солдатами, його «замаскованою паствою».

THE WAR OF CHIMERAS / ВІЙНА ХИМЕР

Ukraine,  Documentary

duration – 1h 34 min, subtitles – English

Directors: Anastasiia STAROZHITSKA, Mariia STAROZHITSKA

The story of war, love and death that was documented by the immediate participants of events. Off screen and later on it are the two – a boy and a girl. He volunteered for the front; she went to the place just after the battle. He got into Ilovaysk cauldron, lost his closest brother-soldiers. She, while travelling along the ruined towns, strives to understand the essence of war and love. Both tell openly one another about their feelings during the war, escaping the cauldron, a try to live together after, and a common trip to the frontline.

Україна, Документальний

тривалість -1год. 34хв.    субтитри англійські

РЕЖИСЕРИ: Анастасія і Марія СТАРОЖИЦЬКИ

Це є особиста історія про смерть, кохання та війну, задокументована її безпосередніми учасниками, одним з режисерів і одним з операторів. За кадром, а потім і в кадрі двоє, хлопець та дівчина, Лавр та Настя. Він пішов добровольцем, вона поїхала туди, звідки щойно пішла війна. Він потрапив у Іловайський котел, втратив найближчих побратимів, вона, подорожуючи розбитими містами, намагається зрозуміти сутність війни та кохання. І обоє відверто розповідають один одному, що відчувають під час військових дій, виходу з котла, спроби жити разом і нової, вже спільної подорожі туди, де ще йде війна… Фильм взял участь у міжнародному конкурсі фестивалю Docudays.

MUSIC LESSONS / УРОКИ МУЗИКИ

Ukraine,  Documentary

duration – 28’28“, subtitles – English

Directors:  Igor MALAKHOV

„Music Lessons“ is a film about a talented girl Olya, 9 years old. Olya lives with her grandmother, because her mom and dad are abroad, but in different countries. Olya and her grondmother have been living in their home for 2 years. There are shootings at home, they are from Donetsk. This film is about childhood, friendship and gold medals in musical competitions. It’s about Ukraine. About what is happening here right now!

Україна, Документальний

тривалість – 28’28“    субтитри – англійські

РЕЖИСЕР: Ігор Малахов

Фільм про талановиту дівчинку Олю, 9 років. Оля живе с бабусею, тому що – мама в одному «закордоні», тато – в іншому. Другий рік вони з бабусею живуть не вдома. По будинках стріляють – вони з Донецька. Це фільм про дитинство, про дружбу, про золоті медалі музичних конкурсів. Це фільм про країну Україну. Про те, що тут и зараз.

INVISIBLE BATTALION / НЕВИДИМИЙ БАТАЛЬОН

Ukraine, Documentary

duration – 1h 30 min   subtitles – English

Directors: Svitlana LISCHYNSKA, Alina HORLOVA and Iryna CILYK

“Invisible Battalion” – documentary almanach about women of the war on the East of Ukraine. This is first Ukrainian documentary about the women on the war, shooted by women.

The film was directed by 3 directors: Svitlana Lischynska, Alina Horlova and Iryna Cilyk.

Film tells us 6 stories about women, which are serving now or were serving in the military during the antiterrorist operation. Main heros of the film are: Olena Bilozerska, Oksana Yakubova, Andriana Susak, Daria Zubenko, Julia Paevska and Julia Matvienko.

Україна, Документальний

тривалість – 1 год. 30 хв. субтитри англійські

РЕЖИСЕРИ: Аліна ГОРЛОВА, Ірина ЦІЛИК, Світлана ЛІЩИНСЬКА

Це документальний кіноальманах про жінок в умовах бойових дій на Сході України. Це перший український документальний фільм про війну і жінок на війні, знятий жінками.

Над фільмами працювали три режисерки – Світлана Ліщинська, Аліна Горлова та Ірина Цілик. Всього у стрічці висвітлено історії шести героїнь, які несуть або несли службу у зоні проведення антитерористичної операції: Олени Білозерської, Оксани Якубової, Андріани Сусак, Дар’ї Зубенко, Юлії Паєвської та Юлії Матвієнко.

ODESSA, UTYOSOVA 14 / ОДЕСА, Утьосова 14

Ukraine, Documentary

duration – 1 h  45 min   subtitles – English

Director – Igor Malakhov

A film about people, the yard, the city and the spirit of Utyosov, hovering over Odessa.

Україна, Документальний

тривалість – 1 год. 45 хв.    субтитри – англійські

РЕЖИСЕР: Ігор Малахов

Фільм про людей, двір, місто і дух Утьосова, що витає над Одесою.

My father / Тато

Ukraine, Belarus, Documentary

Duration – 44 min subtitles – English

DIRECTORS: Larysa ARTIUHINA, Marta-Darija KLINAVA

Spring of 2014 marked the beginning of a war in Eastern Ukraine. Russian regular troops burst in the territory of sovereign Ukraine. Volodymyr Samolenko became one of the first volunteers of the Donbas battalion. For his daughter Olia, her dad was the very best friend. In two years, she would have to overcome the difficult path to find out about the last months of her father’s life on the war, what DNA is and how the body is identified. In communication with his fellows and friends, she would try to understand why he had gone to war and what transformations it had occurred to him. Olia had to find out that her father was not only a family man, but also a person who had a strong sense of civic duty, to the last breath. The film „Dad“ tells what happens outside the battle area, about the daughter’s love to her father, a feeling of loss and an effect of war on Ukrainians.

 

Україна, Білорусь, Документальний

тривалість – 44 хв   субтитри – англійські

РЕЖИСЕРИ: Лариса АРТЮГІНА, Марта-Дарія КЛІНАВА

Весна 2014 року стала початком війни на сході України. Російські регулярні війська увірвалися на територію суверенної України. Володимир Самоленко став одним з перших добровольців батальйону «Донбас». Для його доньки Олі, її тато був кращим другом. За два роки, їй доведеться подолати важкий шлях, щоб дізнатися про останні місяці життя батька на війні. Про те, що таке ДНК та як ідентифікується тіло. У спілкуванні з його побратимами і друзями, вона намагається зрозуміти, чому він пішов на війну, як змінила його війна. Олі належить відкрити батька з іншого боку: не тільки як турботливого сім’янина, але і людини, відданої почуттю обов’язку до останнього подиху.

Фільм «Тато» – це фільм про те, що відбувається за межами зони бойових дій, про любов доньки до батька, відчуття втрати і про те, як війна впливає на звичайних українців.

All the films have English subtitles and authors have Copyright, but allowed the “New Donbass” NGO to present their works for their purposes.

Всі фільми мають англійські субтитри, та зареєстровані авторські права, однак автори дозволили ГО „Новий Донбас“ представляти свої роботи.